Privacybeleid

Over het privacybeleid

Myka Fashion geeft veel om jouw privacy. Er worden uitsluitend gegevens verwerkt  die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en Myka Fashion zal zorgvuldig omgaan met de informatie die over jou en je gebruik van de diensten zijn verzameld. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door Myka Fashion wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Myka Fashion aan je uit op welke wijze jouw gegevens opslagen worden, hoe Myka Fashion jouw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Myka Fashion verstrekte persoonsgegevens.
Myka Fashion stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Myka Fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Als je vragen hebt over het privacybeleid, kan je contact opnemen met Myka Fashion voor privacyzaken; info@mykafashion.nl

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze Myka Fashion jouw gegevens verwerkt, waar Myka Fashion deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – WooCommerce

De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening aan Myka Fashion beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om Myka Fashion (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Myka Fashion met hen heeft gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce

De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, Myka Fashion heeft voor de webhosting gekozen voor WordPress. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening aan Myka Fashion beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot jouw gegevens om Myka Fashion (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die Myka Fashion met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Ook de webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, Myka Fashion host de webwinkel op een server in eigen beheer. Myka Fashion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting – MijnDomein

Myka Fashion neemt webhosting- en e-maildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens Myka Fashion en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

WordPress

Voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer maakt Myka Fashion gebruik van de diensten van WordPress. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en de gegevens van Myka Fashion zoveel mogelijk te voorkomen. WordPress heeft geen toegang tot de Myka Fashion postvak, al het e-mailverkeer is in eigen beheer en word vertrouwelijk behandeld door Myka Fashion.

Payment processors – Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Myka Fashion gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek – PostNL

Als je een bestelling op de webshop plaatst is het de taak van Myka Fashion om het pakket bij jou te laten bezorgen. Myka Fashion maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Myka Fashion jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking:

Algemeen doel van de verwerking

Myka Fashion gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Myka Fashion gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met Myka Fashion deelt en Myka Fashion gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraagt Myka Fashion jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Myka Fashion of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de webshop worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Myka Fashion op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Myka Fashion gedwongen jouw gegevens te delen, maar Myka Fashion zal binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Myka Fashion bewaart jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat Myka Fashion jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij Myka Fashion aangeeft zal dit tevens worden opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Myka Fashion facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Myka Fashion dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die Myka Fashion naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Myka Fashion worden verwerkt. Myka Fashion legt je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Myka Fashion om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij Myka Fashion reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Myka Fashion je vragen je te legitimeren. Myka Fashion houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Myka Fashion geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die Myka Fashion binnen de systemen hanteert. Je hebt ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Myka Fashion jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Myka Fashion (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Myka Fashion voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Myka Fashion je op het bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Myka Fashion deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Myka Fashion (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Myka Fashion voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Myka Fashion je op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Myka Fashion (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Myka Fashion voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Myka Fashion je op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Myka Fashion (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Myka Fashion voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Myka Fashion je op het bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die Myka Fashion heeft verwerkt of in opdracht van Myka Fashion door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Myka Fashion in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van, Myka Fashion. Als je bezwaar maakt zal Myka Fashion onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zal Myka Fashion afschriften en/of kopieën van gegevens die Myka Fashion (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Myka Fashion verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Myka Fashion voor privacyzaken.

Cookies – Google Analytics

Via de webshop worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Myka Fashion gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webshop gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Myka Fashion heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Myka Fashion behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Myka Fashion reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengt Myka Fashion jou daarvan per e-mail op de hoogte.

If you can’t stop thinking about it, buy it